Recent Changes - Search:

Research


edit SideBar


Møte 12.2.2007, kl 1300-1500 hos Seniornett

 • new Verdikt: 28. Nov 2007

Meeting 12.2.2007

Nedre Slottsgt. 13, 0157 Oslo - forberedelse av Verdikt søknad,

 • Agenda
 • 1300 Velkommen (Tore)
 • 1310 Mål ved møtet, bl.a. felles Verdikt søknad til NFR, frist 18.April 2007 Josef)
 • 1320 IKT og eldre (Ragnhild)
 • 1340 Innhold i Verdikt Søknaden (Erik)
 • 1400 Kommentarer og diskusjon
 • 1430 Oppsummering og aksjonspunkter (Josef)
 • 1500 Møtet slutter

Deltager: Thomas Røgeberg, Ivar Leveraas, Ragnhild Halvorsen, Kristin Fuglerud, Judith Nilsen, Erik Lillevold, Josef Noll,

Hva ønsker vi å se i søknaden?

 • Introkurs/brukergruppe (Thomas)
 • Hvordan nå ut til folk
 • Brukergrensenitt/universell
  • kvalitet på websiden, "tags" for: enkelt....vanskelig
  • retningslinjer
  • mobilgrensesnitt
 • personalisering på utforming

Navn

Må diskuteres. Eksempler nevnt: SeniorSurf.org, Seniorgrenser, ...


Referat fra konstitueringsmøtet mandag 12.02.2007 kl 13-15 hos SeniorNett

Presentasjonsrunde

 • Josef Noll, Unik ( epost UniK og epost Movation ). Josef representerer to interessenter i denne sammenheng (har to hatter):
  • Universitetsstudiene på Kjeller (UniK) som primært driver med utdanning av Master- og PhD-studenter. Se http://www.unik.no/
  • Movation, innovasjonssenteret innen trådløse, mobile tjenester. Movation har flere utviklingsløp fram til mobile tjenester, bla.a. en mobil tjenesteplatform http://www.zizzr.no . For mer info, se http://www.movation.no
 • Thomas Røgeberg, SeniorNett Norge ( epost ). Han er tidligere leder av og intiativtaker til interesseorganisasjonen SeniorNett. Organisasjonen er i dag vital med gode kontakter både mot det offentlige (Moderniseringsdept.) og næringslivet (Telenor, etc). Et 30-talls lokale klubber er opprettet, men målsettingen er en 10-dobling. Se http://www.seniornett.no/
 • Ivar Leveraas, leder Statens seniorråd ( epost online / epost Atil ) som er et rådgivende organ for sentrale myndigheter i sprøsmål som gjelder seniorpolitikk, http://www.shdir.no/statens_seniorrad/. Han markerte spesielt to flaggsaker som må til for å få seniorer på banen:
  • Seniorportal med tjenester som er av spesiell interesse for seniorer
  • Brukergrensesnitt som er enklere og mer hensiktsmessig for uerfarne og tildels uvillige databrukere.
 • Ragnhild Halvorsrud, Telenor R&I ( epost ), gjorde rede for Telenor's satsing og arbeid innen området "seniorer". R&I har per i dag en konsernpålagt oppgave med å utrede temaet og etterhvert legge frem resultater og forslag for eventuelle initiativ overfor ledelsen. Så langt har tiden gått med til å samle informasjon om gruppen "seniorer" og bearbeide dette i en rapport som forhåpentligvis vil bli gjort tilgjengelig for SeniorSurf. Hennes senere presantasjon er basert på resultater fra dette arbeidet.
 • Kristin Skeide Fuglerud, NR DART ( epost ). Hun leder arbeidet med EU med DIADEM (se SeniorSurf hjemmeside). I tillegg var hun involvert i det nylig oppstartede VERDIKT-prosjektet UNIMO(referanse ?) og SIRI (referanse ?)
 • Judith Nilsen, SeniorNett Norge ( epost ). Hun er nytilsatt prosjektleder med spesielt ansvar for etablering av nye lokale SeniorNett-klubber.
 • Erik Lillevold, UniK ( epost ) er pensjonist fra Telenor R&D, men har nær kontakt med forskningsmiljøet ved UniK (Prof. Josef Noll). Hvis prosjektplaner og finansiering av SeniorSurf sikres så vil han bli midlertidig ansatt ved UniK i en firedels stilling. Han har deltatt på tidligere nasjonale og internasjonale prosjekter for standardisering og utvikling av IKT-teknologi. Var med på FP6-prosjektet ASG (Adaptive Service Grid - https://asg-platform.org/cgi-bin/twiki/view/Public/WebHome)

Presentasjon om eldre og IKT v/ Ragnhild (se vedlegg (.pdf)Δ)

Formålet med presentasjonen var å komme opp med noen definisjoner og/eller begreper vi kunne bli enige om, og i tillegg være en innledning til etterfølgende diskusjon. Noen poenger:

 • Noen seniorer reagerer på å bli kalt "eldre"
 • Seniorer ligger etter i både bruk og eierskap av PC
 • Seniorer er ingen enhetlig gruppe. Mange, f eks "utvandrede pensjonister" i Spania har lært seg bruk av IKT som mange ungdommer kan misunne
 • Er det relevant å tilrettelegge tjenester og verktøy som er spesielle for seniorer

Presentasjon av prosjekt v/Erik (se vedlegg (.pdf)Δ)

Dette var en kort presentasjon av de tanker Josef og Erik har gjort seg mht et Verdikt-prosjekt innen dette området. Presentasjonen er lastet ned på hjemmesiden.

Diskusjon

Noen momenter som ble registrert:

 • Nytteverdien er meget viktig for seniorer. Hvis dette ikke er tilstede, vil motivasjonen være liten. F eks kan det berettiget stilles spørsmålstegn om nytteverdien av "Min side" slik den er i dag.
 • Mange seniorer har en innebygget frykt for å bruke datamaskiner og avansert bruk av mobiltelefon. Erfaringer med SeniorNett tilsier at vårt prosjekt utad er minst mulig teknologi-fokusert, men mest mulig tjenesteorientert. Hvis ikke kan vi komme i skade for å støte seniorer fra oss istedet for å tiltrekke dem.
 • For å nå ut til våre brukere er det nødvendig med introduksjonskurs og andre elementære kurs. Det offentlige forbereder en storsatsing på voksenopplæring (Seniorer Norge?)
 • Et enklest mulig og naturlig (multimodalt) grensesnitt mot brukere er viktig, men dette gjelder ikke spesielt for seniorer:
  • Universelt brukergrensesnitt (Universial User Interface) er ennå et begrep som ikke er helt klart definert og må fredeles karakteriseres som "hype". Drivkraften for utvikling av et "universelt brukergrensesnitt" synes å være tjenester for den 3dje verden der antallet analfabeter er stort og skrivekyndigheten lav (se bl a http://www.nitibhan.com/perspective/2006/02/universal_user_.html).
  • IBM's Second Life er en 3-D virtuell verden som bygges og eies av sine beboere (minner konseptuelt om Cyberworld). Se http://secure-web2.secondlife.com/whatis/.

Definisjon av prosjektet

 • Kravspesifiksjon. Skal denne baseres på brukerundersøkelser/-spørsmål eller eksperter? Steminingen syntes å være for en analyse basert på ekspertuttalelser og -litteratur..
 • Personalisering og kontekst-tilpasning vil være sentrale i utformingen av tjenestene
 • Prototype-utvikling og demonstrasjoner i mange faser synes å være viktig for et bruker-sentrisk design.
 • Prosjektet bør ha en varighet på 3 år
 • Prosjektet bør kanskje endre navn siden www.seniorsurf.no er reserver av et annet nettsted. Ifølge Josef er www.seniorsurf.org fortsatt ledig. Nytt navn på prosjektet må didkuteres, f eks på vår hjemmesider

Aksjonspunkter

 • Alle sender epost-adresse til Erik (OK)
 • Alle presentasjoner leveres til Erik som laster dem opp på hjemmesiden (OK)
 • Erik skriver et møtereferat som legges inn på SeniorSurf hjemmeside (OK)
 • Josef og Erik kommer med et prosjektforslag som skal danne grunnlaget for Verdikt-søknaden (OK, link til prosjektforslagΔ)
 • Neste møte (Josef er i Paris 8.3.2007), dermed si ifra om 5.3. eller 9.3.2007 passer

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on August 23, 2007, at 02:31 PM EST